Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040

Framtiden er uviss. Samtidig vet vi at klimaendringene er reelle og at de vil påvirke både våre omgivelser og de overordnede politiske føringene i tiden fremover. Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene skal gjøre det enklere for politikere, kommunalt ansatte, næringsliv og innbyggere å snakke om hvordan deres felles fremtid blir.

Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling, er et verktøy for å identifisere nye trender og diskutere dem i en strategisk sammenheng. Senariene skal gjøre det enklere for politikere, kommunalt ansatte, næringsliv og innbyggere å snakke om hvordan deres felles fremtid blir.

I samarbeid med klimaforskere fra Vestlandsforskning inviterte Luster og Sogndal kommune sine fagmiljøer innenfor bostrukturer, arealbruk, veg og transport, vann og avløp, skog og landbruk, næringsutvikling og beredskap til en felles samling for å diskutere hvordan konkrete konsekvenser som flom, skred, tørke og havnivåstigning vil påvirke de ulike tjenesteområdene. Dette ga oss et godt grunnlag for å beskrive hendelser og mulige tiltak i de ulike scenariene basert på fagkunnskap.

Det var bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt.

Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for omstilling. Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet.

Hvert scenario inneholder en beskrivelse av hva som har skjedd frem mot 2040, hvilke grep som ble tatt og hvordan det påvirker boforhold, arbeid og mobilitet i lokalsamfunnene, og refleksjonsspørsmål knyttet til de ulike scenariene. En viktig del av arbeidet har vært å forsøke å beskrive hverdagsnære situasjoner og hendelser, fremfor å fokusere på talldata og statistikk. Det betyr at vi ikke har prøvd å spå fremtiden i detalj, men heller å skape et mer konkret utgangspunkt for å diskutere veien frem dit.

→ Utforsk scenariene på www.lusterogsogndal2040.no Vil du lære mer om hvordan vi har jobbet i dette prosjektet? Klikk her for å lese en mer utfyllende oppsummering på Medium.