Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040

Scenarioutvikling
Lokaldemokrati
Digital teknologi

Kunde

→ Luster kommune

→ Sogndal kommune

Samarbeidspartnere

→ Vestlandsforskning

Våre tjenester

→ Samskaping

→ Scenarioutvikling

→ UX/UI

→ Prosessfasilitering

Framtiden er uviss. Samtidig vet vi at klimaendringene er reelle og at de vil påvirke både våre omgivelser og de overordnede politiske føringene i tiden fremover.

Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene gjør det enklere å diskutere konsekvenser av klimaendringar og klimapolitikk i en lokal kontekst, på en håndgripelig og konkret måte.

Bakgrunn

Global statistikk og talldata forteller oss stadig at fremtiden blir grim hvis vi ikke tar omfattende grep så fort som mulig. FN sier at varsellampene blinker rødt. Likevel skjer klimaendringene langsomt og ofte usynlig for de aller fleste i hverdagen.

I forbindelse med deres nye strategi for klima, bosteder, arbeid og transport ønsket Luster og Sogndal kommune å gjøre det enklere diskutere veivalg for fremtiden. Sammen med klimaforskere fra Vestlandsforskning inviterte kommunene sine fagmiljøer for å diskutere hvordan konkrete konsekvenser som flom, skred, tørke og havnivåstigning vil påvirke de ulike tjenesteområdene lokalt. Vår rolle var å ta denne innsikten videre og gjøre den håndgripelig for innbyggere og politikere.

Prosess

For å gjøre innspillene fra fagmiljøene i kommunene mer tilgjengelig og håndgripelig brukte vi strategisk fremsyn som metode. Strategisk framsyn, eller scenarioutvikling, er et verktøy for å identifisere nye trender og diskutere dem i en strategisk sammenheng. Den strategiske sammenhengen i dette prosjektet handler i stor grad om hverdagslivet til innbyggerne.

Det er bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt. Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for omstilling. Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet.

Resultat

Luster og Sogndal i 2040 beskriver fire scenarier for fremtiden gjennom hverdagsnære situasjoner og hendelser. Hvert scenario inneholder en beskrivelse av hva som har skjedd frem mot 2040, hvilke grep som ble tatt og hvordan det påvirker boforhold, arbeid og mobilitet i lokalsamfunnene, og refleksjonsspørsmål knyttet til de ulike scenariene.

Fremfor å fokusere på talldata og statistikk, har vi fokusert på hvordan vi gjøre fremtiden håndgripelig. Det har gjort at scenariene har blitt tatt i bruk som diskusjonsverktøy, både for politikere og skoleklasser.